Ansökningsprocessen

SÖFRE har tillsatt en valberedning som kommer att hantera de 13 posterna i styrelsen. Detta betyder att de som söker via valberedningen till posterna: ordförande, vice ordförande, skattmästare, sekreterare, ordförande sociala utskottet, vice ordförande sociala utskottet (event), vice ordförande sociala utskottet (sport), ordförande utbildningsutskottet, vice ordförande utbildningsutskottet, ordförande näringslivsutskottet, vice ordförande näringslivsutskottet, ordförande marknadsföringsutskottet och vice ordförande marknadsföringsutskottet kommer att genomgå en intervjuprocess.

Processen resulterar vidare i ett kompendium där de som sökt genom valberedningen kommer att sammanfattas och skickas ut tillsammans med mötets handlingar. På detta sätt kan årsstämman bekanta sig med den sökande redan innan själva stämman äger rum, något som är mycket fördelaktigt för den sökanden då det på stämman finns för lite tid för att, genom en muntlig presentation, ge en rättvis bild av de sökande. I kompendiet kommer även valberedningens rekommendation för respektive post presenteras.

Observera att vi inför styrelsen 2018 inte kommer att söka posten vice skattmästare då arbetet med föreningens ekonomi har effektiviserats. SÖFREs valberedning har därför valt att inte ta emot några ansökningar till posten vice skattmästare.

För att kandidera till en styrelsepost genom valberedningen följer man mallen nedan och skickar den sedan i ett mail till valberedning@sofre.se

Du kan även hjälpa valberedningen genom att nominera lämpliga kandidater till valberedningen, så att de inte går miste om några guldkorn. Detta kan du göra här: https://goo.gl/forms/whO4BmWxYA5gSAu12 senast den 19 oktober!

Namn

Ålder

Telefonnummer

Program

Vilken post söker du? 

Beskriv dig själv kortfattat.

Vilka erfarenheter har du av föreningsliv/ideellt arbete?

Vilka tidigare arbetslivserfarenheter har du?

Varför passar du på posten?

Hur vill du utveckla posten du söker?

Övrigt

OBS! Vill man inte använda sig av valberedningen eller inte hinner skicka in sin kandidatur innan utsatt sökstopp kan man fortfarande kandidera direkt på årsstämman.

Hör gärna av dig till valberedningen om du har några frågor och funderingar. Om du har några frågor om posten som du är intresserad av kan du även höra av dig direkt till den person som sitter på den posten idag, se styrelsen.

Lycka till!

Vänliga hälsningar

Valberedningen

Befattningsbeskrivningar

För mer utförliga befattningsbeskrivningar, klicka här!

 

Se även till att läsa igenom SÖFREs stadgar.

 

Föreningen söker personer till följande poster:

 

Ordförande

Som ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer är man organisationens firmatecknare och har det övergripande ansvaret för all verksamhet inom föreningen. Ordförande är även, tillsammans med skattmästaren, ansvarig för föreningens ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredsställande sätt.

 

Vice ordförande

Som vice ordförande för Södertörns Förenade Ekonomer svarar man, i första hand, till ordförande och ska fungera som ett komplement till denne i det dagliga arbetet. I det fall då ordförande för föreningen avgår under verksamhetsåret förväntas det att vice ordförande övertar ordförandes plats. Utöver detta ansvarar vice ordförande, tillsammans med resterande styrelse, för den löpande verksamheten och därmed organisationens utveckling.

 

Skattmästare

Som skattmästare har man tillsammans med ordförande det övergripande ansvaret över all ekonomi och ska se till att den sköts på ett tillfredsställande sätt. Skattmästaren är även, tillsammans med ordförande och vice ordförande, föreningens firmatecknare.

 

Sekreterare

Sekreterarens huvuduppgift är att ha det övergripande ansvaret för föreningens dokument och förväntas att hålla dessa organiserade och lättillgängliga.

 

Ordförande Sociala Utskottet

Som ordförande för sociala utskottet har man det övergripande ansvaret för att organisera och utveckla utskottet. Ordförande ansvarar även för att utskottet följer de riktlinjer som styrelsen satt upp i verksamhetsplanen för verksamhetsåret.

 

Vice Ordförande Sociala Utskottet (evenemang)

Som vice ordförande med ansvar för evenemang har man det övergripande ansvaret att planera och genomföra sociala evenemang för studenterna på Södertörns högskola.

 

Vice Ordförande Sociala Utskottet (sport)

Som vice ordförande med ansvar för sport har man det övergripande ansvaret att planera och genomföra sportaktiviteter för studenterna på Södertörns högskola.

 

Ordförande Utbildningsutskottet

Som ordförande för utbildningsutskottet har man det övergripande ansvaret för att organisera och utveckla utskottet. Ordförande ansvarar även för att utskottet följer de riktlinjer som styrelsen satt upp i verksamhetsplanen för verksamhetsåret.

 

Vice ordförande Utbildningsutskottet

Som vice ordförande för utbildningsutskottet ska man, tillsammans med ordförande för utskottet, arbeta för utbildningsbevakning av Södertörns ekonomikurser. Som vice ordförande har man även ansvar för utskottets aktiva.

 

Ordförande Näringslivsutskottet

Som ordförande för näringslivsutskottet bär man det övergripande ansvaret för föreningens samarbetsavtal samt att utveckla utskottet. På ordförande faller även ansvaret över att delegera arbetet kring de företag som föreningen har kontakt med.

 

Vice ordförande Näringslivsutskottet

Som vice ordförande för näringslivsutskottet har man tillsammans med ordförande för utskottet ansvaret för de samarbetsavtal som knyts mellan föreningen och näringslivet.

 

Ordförande Marknadsföringsutskottet

Som ordförande för marknadsföringsutskottet bär man det övergripande ansvaret för föreningens marknadsföring och kommunikation gentemot medlemmar och ekonomistudenter. Man står också, tillsammans med föreningens ordförande, som ansvarig utgivare för innehållet i de kanaler som föreningen förvaltar över.

 

Vice ordförande Marknadsföringsutskottet

Som vice ordförande för marknadsföringsutskottet är man tillsammans med ordförande för utskottet ansvarig för att föreningen marknadsförs tillräckligt och på ett korrekt sätt. Som vice ordförande har man även ansvar för att marknadsföra föreningen på externa kanaler som inte föreningen äger.